ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιδιοκτήτης του ιστοτόπου Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού (www.epivatesproastiakou.gr) σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσουν. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων είναι το Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού, με τον διαριτικό τίτλο Επιβάτες Προαστιακού και με έδρα Κολοκοτρώνη 54, Κόρινθος 201 00.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση epivatesproastiakou@gmail.com

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης των αιτήσεων εγγραφής από τον web server, το Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού (www.epivatesproastiakou.gr) συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

  • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο μέλους

  • Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου

  • Αριθμό τηλεφώνου

  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου

Στον ιστοτόπο www.epivatesproastiakou.gr δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα εκτός εάν τα παράσχετε οικειοθελώς στην αίτηση εγγραφής σας ως μέλος και στην καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης για την λειτουργία του newsletter. Θα σας ζητηθούν ενδεχομένως προσωπικά δεδομένα εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του ιστοτόπου. Το Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που του παρέχετε on-line για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας. Το Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτους φορείς με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρετα ρητώς στην αίτηση εγγραφής.

Δικαιώματα που έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματά σας:

  1. Το Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

  2. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση epivatesproastiakou@gmail.com

Πότε μπορούμε να αποκαλύψουμε δεδομένα που σας αφορούν

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν όταν μας ζητηθεί νόμιμα από εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Σωματείου Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί το Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους ή αν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με το Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι
© 2019 Σωματείο Εργαζομένων Επιβατών Προαστιακού.